Verkoopsvoorwaarden

 1. De risico's en de kosten van en tijdens de levering, de afhaling en het vervoer zijn ten laste van de koper, tenzij het tegenovergestelde uitdrukkelijk wordt bedongen.
 2. De koper zal, bij elke ontbinding van overeenkomst omwille van zijn fout, aan de verkoper een ontbindingsvergoeding verschuldigd zijn ten belope van 20% van de verkoopprijs, tenzij de verkoper erin slaagt te bewijzen dat de werkelijk geleden schade hoger ligt.
 3. Indien de koper een bestelling of de verkoop annuleert, zal hij aan de verkoper een annulatievergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20 % van de verkoopprijs.
 4. De geleverde of afgehaalde goederen zijn van goede hoedanigheid, zonder garantie van verdere groei, bloei of herneming van geleverde planten. De verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen van geringe omvang aan te brengen aan de maten en variëteiten zonder voorafgaande verwittiging.
 5. Opmerkingen over de aard, de hoedanigheid, de afmetingen, de variëteiten, enz. van de geleverde waren, dienen onmiddellijk bij het in ontvangst nemen van de verkochte goederen door de kopers bij levering of afhaling kenbaar gemaakt worden. Zoniet worden de verkochte goederen beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de koper gesteld bij de aankoop. De bewijslast hieromtrent komt toe aan de koper.
 6. De verkoper is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken die hij niet heeft gekend. In ieder geval kan de verkoper nooit aansprakelijk gesteld worden voor ziektes, ongedierte e.d.m. die zich niet-zichtbaar in de koopwaar zouden bevinden. De garantie door de verkoper m.b.t. soortechtheid beperkt zich tot een vergoeding die maximaal gelijk is aan de verkoopprijs van de verkochte goederen. In ieder geval dient de koper zijn vordering tegen de verkoper op grond van verborgen gebreken en / of niet-conforme levering, op straffe van verval, binnen een termijn van zes maanden na levering in rechte aanhangig te maken.
 7. De verkoper heeft het recht de bestellingen te annuleren indien ze dubbelzinnig zijn en de koper op eenvoudig verzoek van de verkoper niet de nodige duidelijkheid geeft. Hij wordt eveneens van zijn verplichting tot levering ontslagen in geval van overmacht en bij oorlog, oproer, staking, internationale conflicten, natuurrampen, abnormale atmosferische omstandigheden of faillissement van de koper. De koper kan hierbij geen aanspraak maken op enige vergoeding van welke aard dan ook.
 8. De kosten verbonden aan de verkoop, zoals BTW, douanerechten en andere taksen en lasten zijn ten laste van de koper.
 9. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn de facturen van verkoper betaalbaar binnen dertig dagen na factuurdatum op de zetel van de verkoper.
 10. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, dient de koper de verkochte goederen op de zetel van de verkoper af te halen en geschiedt de levering aldus op die plaats. Het risico gaat tevens over op het moment van de aldus bepaalde levering.
 11. Onverminderd 's kopers risico met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht voor op de geleverde goederen tot volledige betaling van de prijs.
 12. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlsintresten opbrengen aan een intrestvoet van 12 % vanaf de vervaldatum van elke factuur. Daarenboven zal het bedrag van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met een schadebeding gelijk aan 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75 euro, dit buiten de eventuele gerechtskosten en intresten.
 13. De prijzen zijn vastgesteld in euro en uitsluitend in die munt betaalbaar.
 14. In geval van betwisting hebben de rechtbanken van de zetel van de verkoper exclusieve rechtsmacht en zijn zij exclusief bevoegd. De verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om een vordering in te stellen voor de rechtbanken van de woonplaats van de koper.